Obvladovanje demence s sodelovanjem več strok

Obravnava demence zahteva učinkovito sodelovanje, ki mora vključevati tudi osebe z demenco in njihove negovalce.

Sodelovalna mreža

Kdo potrebuje medstrokovno ekipo?

Nihče ne zmore obvladovati večplastnih potreb oseb z dolgotrajnim zdravstvenim stanjem, kot je demenca. Večplastne potrebe morajo obravnavati medstrokovne ekipe. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki lahko zdravniki prihranijo čas in izboljšajo zdravstvene in socialne posledice za osebe z demenco in njihove negovalce.

Kakšni so cilji medstrokovne sodelovalne mreže?

Cilji sodelovalne mreže so:

 • Izboljšati dostop do oskrbe
 • Zagotoviti pravočasno diagnozo in zdravljenje
 • Usklajevati metode zdravljenja
 • Krepiti sposobnost obvladovanja demence znotraj ekipe
 • Omogočiti enostavne in ciljne napotitve
 • Zagotoviti gladke prehode pri oskrbi
 • Zmanjšati klinične napake in negativne izide
 • Znižati stroške za zdravstveno varstvo z zmanjšanjem neustrezne uporabe virov, podvojenega dela in stopnje institucionalizacije

Kako se oblikuje medstrokovna sodelovalna mreža?

Medstrokovna ekipa za oskrbo demence običajno obsega ali zdravnika ali usposobljeno medicinsko sestro v vlogi koordinatorja oskrbe in socialne delavce, psihologe, delovnega terapevta in farmacevte. Pomembno je, da različni ponudniki neposredno medsebojno komunicirajo. Meje med poklici pogosto niso strogo določene, da se obravnavajo različni simptomi, težave in potrebe. Uspešno skupinsko delo označuje skupna zavezanost k zagotavljanju kakovostne oskrbe, dobra komunikacija med člani ekipe in spoštovanje vloge vsakega člana ekipe pri skupnem cilju, tj. izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco in njihovih negovalcev. V sodelovalni mreži je bistveno, da se jasno opredelijo odgovornosti.

Model medstrokovne sodelovalne mreže pri obvladovanju demence

Katere sposobnosti so potrebne pri medstrokovnem obvladovanju?

Za medstrokovno obvladovanje so ključne sposobnosti na štirih področjih:

 • skupne vrednote in etika
 • vloge in odgovornosti
 • sposobnost komuniciranja
 • skupinsko delo

Kako pomembna je komunikacija v medstrokovni mreži?

Neoviran prenos informacij je ključ za uspešno sodelovanje. To velja zlasti za prehode med različnimi okolji oskrbe. Pretok informacij omogoča kontinuiteto oskrbe in preprečuje ponavljanje metod zdravljenja. V medstrokovni mreži je zlasti pomembno, da se uporabi splošni jezik brez žargona in kratic.

Več informacij

Spodaj so na voljo dodatne informacije o strokovnih kompetencah, ki so potrebne za delo v timu, in praktičnih komunikacijskih orodjih, ki jih lahko uporabite pri sodelovanju več strok.

 • Jasno opisati vloge in odgovornosti drugim strokovnjakom in negovalcu
 • Prepoznati in opazovati omejitve kompetenc, vlog in odgovornosti za vašo stroko ali disciplino
 • Spoštovati in poznati edinstvene prispevke, odgovornosti in kompetence vsakega člana ekipe, vključno z negovalcem
 • Poznati kontinuum napotitev in virov pomoči, potrebnih za visokokakovostno oskrbo
 • Učinkovito sodelovanje v vlogi člana medstrokovne ekipe za oceno, zdravljenje in oskrbo oseb z demenco in negovalcev
 • Znanje o tem, kdaj, kje in kdo lahko zagotovi zdravljenje in oskrbo osebam z demenco in njihovim družinam.

SBAR

Okvir, ki ga pogosto uporabijo člani ekipe za medsebojno obveščanje. Določa enostavno, da je treba sporočiti naslednje informacije:

Situation oz. situacija: kaj se dogaja z osebo?
Background or. ozadje: Kakšno je klinično ozadje ali kontekst?
Assessment oz. ocena: Kaj menim, da je težava?
Recommendation oz. priporočilo: Kaj bi priporočil?

Klic v sili

Uporabi se za sporočanje ključnih informacij vsem članom ekipe v nujnem primeru. Ekipi pomaga predvideti in se pripraviti na naslednje ključne korake v oskrbi.

Izmenjava

Strategija izmenjave je namenjena izboljšati izmenjavo informacij v ključnih trenutkih, kot so prehodi pri oskrbi. Poleg tega tudi ohranja kontinuiteto oskrbe kljub zamenjavi izvajalcev oskrbe. Ustrezna izmenjava obsega naslednje:

 • Prenos odgovornosti
 • Jasnost informacij
 • Ustno sporočanje informacij
 • Potrditev prejemnika
 • Priložnost za pregled.
Deli:
Prejšnji v temi strokovnjaki
Načrtno in proaktivno sodelovanje
Naslednji v temi strokovnjaki
Oseba v središču

Več o demenci
Sodelovanje za obvladovanje demence
Poklici in njihove vloge
Storitve in ustanove

Seznam institucij, ki delujejo na področju demence

Stopite v stik s strokovnjaki v vaši okolici. Poiščite ustanove, poklicne skupine in posameznike, ki delujejo na področju demence.

Seznam kontaktov